Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft voor bepaalde zaken advies- en instemmingsrecht. De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De MR bespreekt met directie of bevoegd gezag belangrijke zaken zoals: het formatieplan, het activiteitenplan enz. De locatiedirecteur is adviserend lid.

Onze MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad behartigt de belangen van alle 30 openbare basisscholen in de gemeente Emmen.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Voorzitter:
 Karin van Tellingen                                                                                                                             
Secretaresse: Linda Vaartjes  
Penningmeester: Martijn Feitsma
Leden: Tamara Hindimith, Albertien Unij en Fokje Fietje
Adviserend lid:   Aaltje Bosma

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden