Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft voor bepaalde zaken advies- en instemmingsrecht. De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De MR bespreekt met directie of bevoegd gezag belangrijke zaken zoals: het formatieplan, het activiteitenplan enz. De locatieleider is adviserend lid.

Onze MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad behartigt de belangen van alle 34 openbare basisscholen in de gemeente Emmen.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Voorzitter:
 Klaas Jongstra                                                                                                                               
Secretaresse: Tamara Hindimith  
Penningmeester: René Raad
Leden: Melanie Jakobs, Sandy Broekman en Fokje Fietje
Adviserend lid:   Aaltje Bosma

© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden